Công ty TNHH Mitritín Việt Nam              

       Hãng tư vấn xử lý gian lận tài chính              

         Advisory Firm of Finance Fraud.                 

   Tư vấn ngăn ngừa gian lận lừa đảo       

   Advisory service of fraud prevention      

   Xử lý gian lận tài chính thu hồi tài sản          

   Settle finance fraud to recover properties       

   Xử lý gian lận tài chính tái cấu trúc công ty        

   Settle finance fraud to restructure company        

   Tôn chỉ MITRITÍN: Đề cao sức mạnh công lý      

    MITRITÍN'S Motto: Power of Justice                 

MITRITÍN INSIGHTS